Vilkår

PÅ DENNE SIDEN FINNER DU VÅRE KJØPSVILKÅR OG BRUKSVILKÅR

 

Kjøpsvilkår og -betingelser

 

Disse generelle vilkår og betingelser gjelder mellom Stromma Tourism AS og den person som enten direkte eller via tredjepart inngår en avtale med Stromma i henhold til de gitte spesifikasjoner (GJEST). Avtalen omfatter kjøp av produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse (arrangementer) for følgende merkevare: Moveat.

Offisiell arrangør: Stromma Tourism AS, Oslo Cruiseterminal, Grev Wedels Plass 4, 0151 Oslo, Norge, MVA NO5560515818

 

Avtale

Som offisiell arrangør, har Stromma et ansvar overfor GJESTEN i henhold til de rettighetene denne personen har som et resultat av avtalen. Ansvaret omfatter også tiltak som skal gjennomføres av en annen part enn Stromma. Informasjon i kataloger, brosjyrer og på nettsider er bindende for Stromma, men kan bli endret før en avtale er inngått. Stromma erkjenner intet ansvar for trykkfeil eller skrivefeil. Som arrangør har Stromma en forpliktelse til :

  • At GJESTEN mottar skriftlig informasjon om hans/hennes bestilling og andre essensielle dokumenter.
  • At arrangementet matcher beskrivelsen i bestillingen. Stromma er ikke ansvarlig for løfter en tredjepart har gitt overfor GJESTEN uten Strommas vitende og som Stromma ikke visste om eller burde visst om.

 

Bestilling

Vi tar imot bestillinger på nett opp til 24 timer før arrangementet finner sted. Bestillingen er gyldig både for Stromma og GJESTEN så snart Stromma har bekreftet bestillingen og GJESTEN har betalt den avtale prisen innenfor det stipulerte tidsrommet.

 

Bekreftelse

Vi bekrefter bestillingene via epost til den epostadressen som er oppgitt.

 

Betaling

Når bestillingen er gjennomført, plikter GJESTEN å betale for billetter gjennom den integrerte betalingstjenesten: Stripe.

 

Kanselleringsregler

GJESTEN kan ikke kansellere når arrangementet er bestilt, unntatt når arrangementet avlyses.

Tapt billett erstattes ikke, GJESTEN er ansvarlig for å undersøke at arrangementet ikke er avlyst eller utsatt.

Billetten er ikke personlig, og GJESTEN har rett til å selge den til tredjepart.

 

Strommas endringer vs GJESTENS rettigheter

Stromma har rett til endre kjøpsvilkår og betingelser for arrangementet, så lenge GJESTEN kan tilbys andre likeverdige tjenester. Hvis Stromma erfarer at kostnader har økt etter at avtalen er blitt bindende for begge parter, kan Stromma øke prisen for reisen tilsvarende, såfremt økningen er begrunnet i skatter/avgifter eller andre kostnader som er del av avtalen. Prisen må ikke økes de siste 20 dagene før arrangementet og GJESTEN skal underrettes straks.

GJESTEN har rett til å trekke seg fra avtalen hvis prisen og kjøpsvilkårene av samme årsaker er endret mer enn 20 dager før ankomst. Hvis arrangementet ikke kan leveres i henhold tl vilkårene og betingelsene, og Stromma ikke er i stand til å tilby GJESTEN tilsvarende tjenester, har GJESTEN rett til å trekke seg fra avtalen.

GJESTEN har også rett til å trekke seg fra avtalen hvis kjøps- og betalingsvilkårene er endret betydelig til hans/hennes ulempe. GJESTEN må rapportere om et evetuelt slikt problem som oppstår under arrangementet, slik at Stromma har en mulighet til å rette opp dette. Hvis GJESTEN ikke gjør dette,vil han/hun miste retten til å klage på problemet.

GJESTEN plikter å begrense omfanget av slik skade så langt det er mulig. Strommas mulige plikt til å betale kompensasjon vil ikke tre i kraft hvis Stromma kan påvise at arrangementet ikke var mulig å gjennomføre på grunn av omstendigheter utenfor Strommas kontroll, eller som Stromma innenfor rimelighetens grense burde ha forutsett da avtalen ble inngått og at Stromma rimelivis ikke kunne unngå eller begrense dette.

 

Gjestens plikter

GJESTEN må ha fylt 18 år eller mer for å bestille/inngå en avtale med Stromma. GJESTEN har et personlig ansvar for å sette seg inn i de nødvendige formaliteter for at eventet skal gjennomføres. Stromma har rett til å tre ut av avtalen hvis GJESTEN eller noen i hans/hennes selskap oppfører seg på en uønsket måte og/eller avstedkommer skade. Hvis avtalen termineres av en av de ovenfor nevnte årsaker, vil Stromma kreve at GJESTEN betaler et gebyr tilsvarende den skade som er påført.

 

Klager

GJESTEN plikter å kontakte Stromma dersom han/hun ønsker å framsette en klage.

 

Krig, naturkatastrofer, streiker etc.

Begge parter kan trekke seg fra avtalen hvis arrangementet ikke kan tilbys på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, vedvarende stopp i vann- eller energitilførsel som ingen av partene hadde kunnet forutse eller påvirke.

Brukervilkår

 

Innledning

Avtaleparter: Disse brukervilkårene (Under kalt ”Vilkår”) gjelder mellom Stromma Tourism AS med organisasjonsnummer 5560515818 (under kalt ”Moveat”) og Brukeren av Applikasjonen. Brukeren og Moveat refereres sammen til som ”Parterna” og hver for seg som ”Part”. Referanser til ”du” och ”deg” gjelder Brukeren.

Aldersgrense:  Gjennom å opprette Brukerkonto på Applikasjonen bekrefter du at du er minst 18 år og at du har rett til å inngå denne juridisk bindende avtalen med Moveat.

Elektronisk kommunikasjon: Ved å akseptere disse Vilkår, godkjenner du at Moveat får sende deg epostmeldinger som vedrører Brukerkontoen til den epostadressen du registrerer i Applikasjonen.

Godkjenning av Vilkårene: Når du registrerer en Brukerkonto i Applikasjonen, aksepterer du de tilhørende Vilkår og inngår en avtale med oss. Derfor bør du sørge for å lese disse Vilkår nøye før du inngår avtalen med oss. Ved å bruke Applikasjonen godkjenner du de til enhver tid gjeldende Vilkår som er publisert i Applikasjonen og er pliktig å følge dem. Hvis du ikke godkjenner Vilkårene, skal du ikke bruke Applikasjonen.

Avtaletid: De til enhver tid gjeldende Vilkår gjelder hele det tidsrommet du har en registrert Brukerkonto i Applikasjonen.

 

Definisjoner

Nettstedet: gjelder www.moveat.co

Brukerkonto: gjelder en brukerkonto i Applikasjonen.

Applikasjonen: gjelder applikasjonen «Moveat» for Android/IOS.

Brukeren: gjelder den som bruker Applikasjonen.

Kjøper: gjelder den som bestiller Billetter fra Moveat.

Tredjepart: gjelder andre enn Kjøperen eller Moveat.

Billett: gjelder de Billetter som til enhver tid selges av Moveat.

Betalingstjenesteleverandør: gjelder Tredjepart som behandler betalinger fra Kjøper for Moveats regning via de ulike betalingsmetoder som er tilgjengelige i bestillingsøyeblikket av slike autoriserte Tredjeparter.

GDPR: EUs personvernforordning (EU) om beskyttelse for fysiske personer med hensyn til personopplysninger og om den frie flyten av slike opplysninger og opphevelse av direktiv 95/46/EG og personopplysningsloven fra 200 (Lov om behandling av personopplysninger).

 

Applikasjonen og brukerkonto

Generelt om Applikasjonen: Gjennom din Brukerkonto i Applikasjonen kan du blant annet kjøpe og se dine Billetter, håndtere profilen din, få tilgang til rabatter/tilbud og se dine innsamlede Moveat-poeng.

Brukerkonto: Du får en ikke-eksklusiv bruksrett til å bruke Applikasjonen i den tiden du har en registrert Brukerkonto, såfremt du godkjenner de til enhver tid gjeldende Vilkårene. Bruksretten er knyttet til deg personlig, og er ikke overførbar eller mulig å viderelisensiere. Applikasjonen må bare brukes i henhold til de til enhver tid gjeldende Vilkår og for det formålet Applikasjonen er ment for. 

Innloggingsdata: Du skal håndtere dine innloggingsopplysninger til Brukerkontoen med forsiktighet, og må ikke dele dem med noen. Hvis du oppdager at noen har trengt seg inn i Brukerkontoen, må du umiddelbart bytte innloggingsopplysninger.

Brukergenerert innhold: Du er ansvarlig for at det innholdet du registrerer i Applikasjonen og ellers legger inn er riktig, korrekt, lovlig og ikke strider mot Vilkårene eller Tredjeparts rettigheter.

Ansvar: Du er ansvarlig for å ha den tekniske utrustning, internettoppkobling og programvare som kreves for å bruke Applikasjonen. Du er personlig fullt ut ansvarlig for dine handlinger, inklusive eventuelt fravær av inngripen. 

Forbud mot misbruk mm.: Du garanterer å ikke misbruke opplysninger som kan hentes fra Applikasjonen, og må ikke utføre handlinger som har til hensikt å omgå tekniske beskyttelsesbarrierer, destabilisere, hacke eller introdusere virus til Applikasjonen.

Slette brukerkonto: Du har rett til når som helst å slette brukerkontoen din gjennom innstillingene i Applikasjonen eller ved å kreve at Moveat avslutter  Brukerkontoen, ved å sende en slik forespørsel til følgende epost: hei@moveat.co.

 

Avtalebrudd:

Hvis Moveat mener at du på noe vis misbruker Applikasjonen eller bryter med Vilkårene eller anvendbar lov, har Moveat rett til med umiddelbar virkning å avslutte din Brukerkonto uten forutgående varsel. I slike tilfeller har du ikke rett til noen form for erstatning eller annen kompensasjon fra Moveat. Moveat har rett til innsyn i all informasjon som registreres i Applikasjonen for å kontrollere at Vilkårene etterleves. Den som begår lovbrudd via Applikasjonen kan bli politianmeldt. Moveat forbeholder seg også retten til å fremme rettslige skritt mot avtalebrudd.

 

Kjøpsvilkår ved kjøp av billetter

Kjøpsvilkårene som gjelder ved kjøp av Billetter angis i forbindelse med bestillingen. Du godkjenner de til enhver tid gjeldende kjøpsvilkår når du fullfører kjøpet.

 

Behandling av personopplysninger

Moveat behandler personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven (”GDPR”). Informasjon om behandlingen av personopplysninger står å lese i Moveats integritetspolicy.

 

Vedlikehold

Begrenset tilgang: Moveat forbeholder seg retten til når som helst, uten forutgående varsel, å begrense tilgangen til Applikasjonen for vedlikehold, eller om det er nødvendig for å beskytte Applikasjonen fra uvedkommende angrep, eller for å gjøre andre tiltak av tekniske, drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker. Du har ikke rett til erstatning, skadeserstatning eller annen type kompensasjon på grunn av slike opphold.’

Feilmeldinger: Moveat gir ingen garantier om at Applikasjonen kommer til å være fri for forstyrrelser eller andre tekniske komplikasjoner. Eventuelle klager eller lignende angående Applikasjonen skal meldes direkte til Moveat ved å sende en melding til følgende epost: hei@moveat.co. Moveat skal, etter beste evne og innen rimelig tid, prøve å rette eventuelle feil eller mangler, der dette er mulig.

 

Automatiske oppdateringer:

Applikasjonen skal oppdateres fortløpende, og vi kan fra tid til annen lansere en oppdatert versjon av Applikasjonen. Du må installere den nyeste versjonen av Applikasjonen. De til enhver tid gjeldende Vilkårene gjelder også for oppdateringer av Applikasjonen.

 

Rettigheter

Immaterielle rettigheter: Applikasjonen og alle immaterielle rettigheter knyttet til Applikasjonen eies av Moveat Group AB eller Moveats lisensinnehaver, som f.eks. (men ikke begrenset til): Opphavsrett, patent, varemerker, databaserettigheter, mønstre, programvare, kildekode, uansett om rettighetene er registrert eller ikke. Moveat overfører ikke noen av sine immaterielle rettigheter til deg eller noen annen på grunn av Vilkårene.

Brukergenerert innhold: Moveat gjør ingen krav på eiendomsretten til innhold som du registrerer i Applikasjonen. Moveat har dog rett til å anonymisere personopplysninger og samtlige data som genereres i forbindelse med din bruk av Applikasjonen og har eiendomsretten til slike anonymiserte registrerte data. Moveat har rett til å fritt benytte, publisere og dele anonymiserte data i kommersielle og/eller ikke-kommersielle, markedsførings- og/eller i redaksjonelle sammenhenger, innbefattet på internett, uten noen begrensning i media, i en ubegrenset periode, samt rett til å bruke anonymiserte data for statistiske og evalueringsformål for utvikling av Moveats tjenester og Applikasjonen.

Loggføring: Moveat kan bruke eventuell loggføring av Applikasjonens bruk for å gjennomføre feilsøkinger, utrede misbruk, analysere inntrengning, analysere din bruk av Applikasjonen for å forbedre dem samt legge igjen opplysninger til myndigheter om det kreves, og ikke nødvendige personopplysninger skal i slike tilfelle, om mulig, utelukkes fra slik behandling.

 

Ansvarsbegrensning

Feilretting: Moveat har rett til å korrigere oppdagede feil som forekommer i Applikasjonen, som f.eks. feilbeskrivelser eller åpenbart feilaktig prisinformasjon samt eventuelle feil som forekommer på andre nettsteder, sosiale medier mm. som gjelder de tjenester/produkter som Moveat tilbyr eller Moveats virksomhet forøvrig.

Tredjeparts tjenester mm.: Moveat er ikke ansvarlig for tredjeparts applikasjoner, plugins, tjenester, produkter, nettsteder eller lignende.

Eksterne lenker: Applikasjonen kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som eies og drives av Tredjepart («eksterne lenker»). Moveat har ingen kontroll over innholdet i slike eksterne lenker og svarer ikke for tilgjengeligheten av slike eksterne lenker eller for innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet innhold som er tilgjengelig via slike lenker.

Ansvarsbegrensning: Moveat fraskriver seg herved alt ansvar i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Denne ansvarsbegrensningen begrenser dog ikke Moveats ansvar i større utstrekning enn hva som er tillatt i følge gjeldende forbrukerlovgivning.

 

Fritaksgrunner (force majeure)

Parten er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av hendelser som ligger utenfor Partens rimelige kontroll. Parten er videre fritatt for skadeserstatning og andre følger dersom fullføringen av Partens forpliktelse ifølge avtalen hindres av omstendigheter som Parten rimeligvis ikke kunne rå over eller forutse, og hvis følger Parten heller ikke kunne unngå eller forhindre (force majeure).

Eksempler på slik omstendighet kan være krig, inngrep fra myndigheter, offentlige reguleringer, uroligheter, innskrenkninger i energitilførselen, forstyrrelse i arbeidsmarkedet eller forbud.

Hvis omstendigheter av ovennevnte type inntreffer, flyttes tidspunktet for Partens prestasjon til hindret er fjernet. Om prestasjonens fullførelse forhindres ifølge det ovenstående i mer enn tre (3) måneder, kan Parten uten erstatningsansvar eller ansvar for tap eller skade, fratre avtalen.

 

Endringer

Vilkårsendringer

Moveat har rett til når som helst å oppdatere og endre disse Vilkårene uten å meddele det på forhånd. Den nyeste versjonen av Vilkårene finnes alltid publisert i Applikasjonen. Hvis du ikke godkjenner de oppdaterte Vilkårene, skal du ikke bruke Applikasjonen. 

Applikasjonen: Moveat har rett til når som helst å endre Applikasjonens design, layout, innhold, funksjoner og lignende, uten å meddele det på forhånd. Dette gjelder selv om slike endringer innebærer endret brukeropplevelse.

Tjenester: Moveat har rett til når som helst, uten forutgående varsel, å tilby tilleggstjenester, nye tjenester, forandre tilbudet i sine tjenester og rett til å slutte å vedlikeholde tjenestene og/eller Applikasjonen, og du har ikke rett til erstatning, skadeserstatning eller annen type kompensasjon på grunn av en slik beslutning.

 

Overføring

Moveat har rett til, uten ditt samtykke, å overføre Vilkårene, helt eller delvis, til Tredjepart samt rett til å overføre rettighetene til å ta imot betaling til annen aktør (eksempelvis inkasso- eller faktureringsselskap).

 

Bestemmelsers ugyldighet

Hvis en bestemmelse i disse kjøpsvilkårene skulle bli konstatert ugyldig eller ikke anvendbar av Forbrukertilsynet, vanlig domstol eller forliksråd, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tolkningen av de øvrige bestemmelsene. I stedet skal Moveat formulere en ny bestemmelse i lyset av og etter formålet med den ugyldige bestemmelsen.

 

Lovanvendelse og tvisteløsning

Anvendbar lov: Disse kjøpsvilkårene skal tolkes i henhold til norsk lov og rett.

Alternativ tvisteløsning: Tvister som oppstår mellom Moveat og en Kjøper i egenskap av forbruker skal fortrinnsvis løses internt og mellom Partene.  Forbrukere har alltid rett til å henvende seg til Forbrukertilsynet.

Allmenn domstol: Om Partene ikke kommer fram till en løsning av tvisten gjennom noen alternative tvisteløsningsmetoder, kan tvisten bli prøvet og endelig avgjort av allmenn domstol i Oslo med Tingretten som første instans, dersom ikke annet følger av gjeldende lovverk.

 

Kontakt- och bedriftsopplysninger

Firma: Stromma Tourism AS
Org. nr: 5560515818
E-post: hei@moveat.co
Nettsted: www.moveat.co
Postadresse: Grev Wedels plass 4, 0151 Oslo.